3. Χρειάζεται το διαγνωστικό να εγκαταστήσει ή να αγοράσει δικό του εξοπλισμό?

Όχι δε χρειάζεται, όλος ο εξοπλισμός προμηθεύεται από την CLOUDplus.